Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej z dnia 28.05.2014 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  im. JANINY CZAJA W WIŚNIOWEJ  

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§1
1. Regulamin Biblioteki zwany dalej “Regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej i Filii Bibliotecznej
w Lipniku.
2. Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej i Filia Biblioteczna w Lipniku  zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U.  z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.);
4) Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej przyjętego uchwałą nr XIV/141/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012 r.
3. Ilekroć w Regulaminie użyte jest określenie:
1) Biblioteka – należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej i Filię Biblioteczną w Lipniku
2) Dyrektor – należy przez to rozumieć – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej
3) Zakres czynności – należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla okre-ślonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku

§2

1. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Janiny Czaja znajduje się w miejscowości Wiśniowa, Gmina Wiśniowa, Powiat Myślenicki, Województwo Małopolskie.
2. Biblioteka posiada jedną filię w miejscowości Lipnik, Gmina Wiśniowa.
3. Biblioteka oraz jej filia swoim działaniem obejmują teren całej Gminy Wiśniowa.
4. Oświadczenia woli w imieniu osoby prawnej jaką jest Biblioteka składa jednoosobowo Dyrektor Biblioteki.

§3
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci biblio-tecznej o jakiej mowa w art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U.
z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.).
2. Do podstawowych zadań Biblioteki przede wszystkim należy:
1) gromadzenie, opracowanie,  przechowywanie i selekcjonowanie  materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowych szkół i przedszkoli,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenia wy-pożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych,
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4) popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym  poprzez organizację różnych form pracy w takich obszarach jak edukacja, informacja, wiedza, kultura, wspieranie rozwoju społecznego oraz współpraca międzynarodowa,
5) sprawowanie nadzoru nad filią, udzielanie jej pracownikowi pomocy organizacyjnej i meryto-rycznej,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organiza-cjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych.
3. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
4. Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności i przestrzeganiu obowiązujących przepisów, między innymi kontroli zarząd-czej, polityki rachunkowości,
2) planowania pracy,
3) wzajemnego współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań,
4) kontroli wewnętrznej,
5) służebności wobec społeczności lokalnej,

§4
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Wiśniowa.

§5

Nadzór merytoryczny sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Rozdział II
Majątek i zasady finansowania

§6

1. Biblioteka jest finansowana ze środków publicznych w formie dotacji podmiotowej dla samo-rządowych jednostek kultury, środków otrzymanych od osób trzecich i innych źródeł.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy.

§7

1. Majątek Biblioteki jest własnością gminy i może być wykorzystywany jedynie do celów związa-nych z działalnością Biblioteki.
2. Biblioteka prowadzi działalność w budynku oznaczonym numerem porządkowym nr 301 usy-tuowanym na działce nr 2131 w Wiśniowej stanowiącym własność Gminy Wiśniowa oraz w wynajętym od osoby fizycznej lokalu w budynku nr 34 w Lipniku.
3. Ewidencję wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych oraz ich opracowanie prowadzi się zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Wszyscy pracownicy Biblioteki są zobowiązani zgodnie z przepisami kodeksu pracy do dbałości o powierzone mienie. W wypadku udowodnienia przez zakład pracy, że określona szkoda wynika z winy pracownika, może być on zobowiązany do pokrycia wartości powstałej szkody.
5. Skontrum zbiorów Biblioteki i filii przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat oraz w przypadku zmian personalnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Komisję do przeprowadzenia skontrum powołuje Dyrektor Biblioteki, który m. in. zatwierdza:
1) protokoły skontrum,
2) protokoły zdawczo-odbiorcze,
3) protokoły ubytków materiałów bibliotecznych.

Rozdział III
Zasady kierowania biblioteką

§8

1. Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań
2. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor powołany na to stanowisko przez Wójta Gminy Wiśniowa.
3. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie przez zatrudnionych w Bibliotece  Statutu  i jest uprawniony we własnym zakresie do wydawania i nadzorowania przestrzegania regulaminów i zarządzeń wewnętrznych, a w szczególności:
1) regulaminu organizacyjnego;
2) regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i Internetu;
3) regulaminu wynagradzania pracowników.
4. Do kompetencji dyrektora należy również:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnych pracowników,
2) gospodarowanie środkami finansowymi,
3) gospodarowanie mieniem,
4) przedstawianie organizatorowi merytorycznych i finansowych planów działania Biblioteki,
5) kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentacja ją na zewnątrz i odpowiedzialność  za jej właściwe funkcjonowanie,
6) opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planów rzeczowo-finansowych,
7) kierowanie  całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia Planu finansowego i innych limi-tów,
8) kierowanie  wszelkimi wydatkami Biblioteki,
9) ustalanie  wynagrodzenia dla pracowników, zatrudnianie osób, zawieranie umów cywilno-prawnych,
10) odpowiadanie  za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych materiałów bibliotecznych,
11) odpowiadanie za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją i opracowaniem,
12) kontrola  księgi inwentarzowej, prowadzenie  rejestru ubytków oraz wymaganą dokumentację tego działu,
13) kontrola  gromadzonych zbiorów w formie katalogu elektronicznego Libra zgodnie z normami i odpowiadanie za stan katalogów,
14) odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację,
15) przygotowywanie  i nadzór różnego rodzaju form pracy z czytelnikiem,
16) udostępnianie zbiorów bibliotecznych do domu i na miejscu, nadzór inicjatywy książki na telefon dla osób niepełnosprawnych,
17) dbanie o doskonalenie zawodowe swoich pracowników,
18) koordynacja i nadzór pracy filii bibliotecznej.
5. Dyrektor ma prawo w uzgodnionych przypadkach podjąć decyzję o czasowym zamknięciu placówki lub zmiany godzin pracy biblioteki. Każdorazowo o takim fakcie dyrektor jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Wiśniowa.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia, ogłoszenia, polecenia służbowe, Zarządzenia maja charakter wiążący dla osób zatrudnionych w bibliotece, wydawane w formie pisemnej, przedstawiane do wglądu pracowników. Ogłoszenia maja charakter informacyjny. Zarządzenia i ogłoszenia wchodzą w życie od następnego dnia po dniu ich ogłoszenia, chyba że w ich treści zaznaczono inny termin.
7. Dyrektor sprawuje nadzór nad kontrola wewnętrzną
8. Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pracownik.

§9

1. W Bibliotece zatrudnia się na 1/2 etatu głównego księgowego.
2. Do kompetencji głównego księgowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z polityką rachunkowości i kontroli zarządczej,
2) współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego,
3) planowanie i analiza realizacji planu finansowego, sprawozdawczość finansowa
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) sporządzenie sprawozdań GUS, deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do Urzędu skarbowego i GUS,
6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i prawidłowością wypłat wynagrodzeń i zasiłków,
7) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora w zakresie prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów,zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych,
8) administrowanie komputerową baza danych w zakresie wykonywania czynności,
9) prowadzenie archiwum biblioteki.
10) prowadzenie akt osobowych pracowników,
11) prowadzenie kart urlopowych i planów urlopowych,
12) ewidencja czasu pracy,
13) ewidencja zatrudnienia,
14) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
15) przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów w ustawowych terminach,
16) kontrola aktualności badań okresowych pracowników,
17) rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych oraz innych form dokształcania pracowników,
18) prowadzenie księgi inwentarzowej, prowadzenie działu układu działów kancelarii.  

Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna biblioteki

§ 10

1. Biblioteka prowadzi działalność w obsadzie 2 pełnych  i dwóch ½ etatów, w tym głównego księgowego.
2. W Bibliotece i filii zatrudnionych jest 3 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, z czego
2 na pełnych etatach oraz 1 pracownik na 1/2 etatu.
3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor biblioteki.
4. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
5. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie przepisów wydanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Zakres obowiązków, czynności i uprawnień Dyrektora Biblioteki i pracowników określane są w szczegółowym zakresie czynności.
7. Pracownicy powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu działań Biblioteki w stopniu umożliwiającym wzajemne zastępstwo w przypadku nieobecności lub tymczasowego nie obsadzenia stanowiska.

§11

1. Korzystanie z usług  Biblioteki i filii jest bezpłatne.
2. Zasady udostępniania i korzystania ze zbiorów określają regulaminy dla czytelników ustalone zgodnie z instrukcją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Przy Bibliotece może działać aktyw biblioteczny.  

§12

Do zakresu działania Biblioteki i  Fili bibliotecznej należy:
1) zakup zbiorów;
2) prowadzenie ksiąg inwentarzowych księgozbioru;
3) prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków;
4) techniczne przysposabianie nowych wpływów;
5) konserwacja zbiorów;
6) dbałość o prawidłowy układ zbiorów na półkach;
7) prowadzenie katalogu elektronicznego;
8) selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych;
9) udostępnianie zbiorów, w tym wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie prezencyjne;
10) prowadzenie ewidencji materiałów udostępnianych czytelnikom;
11) egzekwowanie zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
12) prowadzenie poradnictwa czytelniczego i działalności informacyjnej;
13) organizowanie ekspozycji zbiorów;
14) prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych;
15) przygotowywanie imprez czytelniczych jak konkursy, spotkania, inscenizacje literackie, wieczory baśni itp.;
16) uczestnictwo w szkoleniach;
17) uczestnictwo w projektach, w tym międzynarodowych.

§13

Pracownicy Biblioteki odpowiedzialni są za:
1) gromadzenie, opracowanie i konserwację zbiorów,
2) udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie do domu oraz za wypożyczenia międzybiblioteczne,
3) udzielanie czytelnikom pomocy informacyjno-bibliograficznej,
4) popularyzację biblioteki i czytelnictwa,
5) prowadzenie współpracy z mieszkańcami Gminy, szczególnie z dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i seniorami,
6) uczestnictwo w szkoleniach,
7) uczestnictwo w projektach, w tym międzynarodowych,
8) prowadzenie  wymaganej ewidencji  wypożyczonych książek,
9) pomoc w sporządzaniu sprawozdań,
10) tworzenie elektronicznego katalogu biblioteki,
11) prowadzenie strony internetowej biblioteki,
12) dbałość o majątek biblioteki,
13) pomoc Dyrektorowi Biblioteki we wszystkich czynnościach.  

Rozdział V
Godziny Pracy biblioteki

§14

1. Średniotygodniowa norma czasu pracy dla pracowników Biblioteki wynosi 40 godzin na etat i 20 godzin na ½ etatu.
2. W razie dłuższej nieobecności jednego z pracowników można zawęzić godziny wypożyczania książek.  

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§15

1. W sprawach nieobjętych postanowieniami regulaminu decyduje dyrektor Biblioteki.
2. Zmiany w Regulaminie dokonywane będą w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.  

Najnowsze aktualności


Skip to content