z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej

 1. Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej oraz Filii Bibliotecznej w Lipniku określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.
 2. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Gminną Bibliotekę Publiczną im. Janiny Czaja w Wiśniowej i Filię Biblioteczną w Lipniku.
 3. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne.
 4. Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej, zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej.

Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady są pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Biblioteka jest objęta monitoringiem wizyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę są uregulowane odrębnie.

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§ 1 

ZBIORY BIBLIOTEKI

 1. Stosuje się system udostępniania: wolny dostęp do półek.
 2. Biblioteka posiada zbiory książkowe, zbiory specjalne (płyty CD i DVD, książki elektroniczne, filmy, mapy, foldery itp).
 3. Stan zbiorów Biblioteki przedstawiają katalogi elektroniczne dostępne w Bibliotece i na stronie internetowej Biblioteki.
 4. Zbiory Biblioteki zwane również materiałami bibliotecznymi, w zależności od ich charakteru i rodzaju udostępniane są w systemie prezencyjnym lub wypożyczane na zewnątrz Biblioteki.
 5. Księgozbiór o charakterze naukowym, encyklopedycznym, słownikowym udostępniany jest na miejscu w Czytelni.

§ 2 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Aby zapisać się do Biblioteki należy:
 3. okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub korespondencji, telefonie i adresie e-mailowym,
 4. zobowiązać się podpisem do przestrzegania zasad tego Regulaminu,
 5. osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie tymczasowego dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz pisemnego poświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych, miejscu zamieszkania oraz swoich danych kontaktowych.
 7. Biblioteka na życzenie czytelnika udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych.
 8. Jednorazowo można wypożyczyć 5 egzemplarzy książek, książek mówionych, dokumentów elektronicznych oraz czasopism na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 9. Bibliotekarz w wyjątkowych wypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów bibliotecznych.
 10. Istnieje możliwość dwukrotnego przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy o 30 dni. Prolongaty  można  dokonać  osobiście,  telefonicznie,        

e-mailem lub przez Konto Użytkownika na stronie katalogu On-line przed upływem terminu zwrotu). Nie dotyczy to tytułów o których mowa w ustępie następnym.

§ 3 

ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE ZBIORÓW

 1. Udostępnione zbiory powierza się opiece i trosce czytelnika. Zabrania się podkreślania tekstu, pisania na książce, robienia w niej notatek lub niszczenia w inny sposób udostępnionych zbiorów.
 2. Czytelnik odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie udostępnionych materiałów  bibliotecznych, a za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Czytelnik zobowiązany jest do naprawienia szkód, a między innymi za:
 3. zgubione materiały biblioteczne: w wysokości aktualnej ceny książki, a w przypadku zgubienia lub zniszczenia jednego tomu z dzieła wielotomowego w wysokości równowartości całego dzieła.
 4. uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne: w wysokości określonej przez bibliotekarza na podstawie aktualnej ceny książki i stopnia jej uszkodzenia lub zniszczenia, w przypadku zgubienia lub uszkodzenia książek mówionych na płytach CD, koszty rekonstrukcji wg aktualnych cen.
 5. za zgubione lub uszkodzone materiały biblioteczne, czytelnik może dostarczyć inny, identyczny egzemplarz. Za zgodą bibliotekarza można dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 4

 PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych egzemplarzy oraz sprawdzania stanu swojego konta i terminów zwrotów wypożyczonych egzemplarzy.
 2. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień oraz przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych egzemplarzy.
 3. Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Biblioteki do czasu zwrotu wypożyczonych i niezwróconych materiałów bibliotecznych.

§ 5

REZERWACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Użytkownik Biblioteki może zarezerwować materiały, które nie są w danej chwili wypożyczone.
 2. Rezerwacji można dokonać poprzez wiadomość, telefonicznie lub poprzez Konto Użytkownika w katalogu on-line.
 3. Zarezerwować można 2 egzemplarze dostępnych materiałów bibliotecznych.
 4. Bibliotekarz ma prawo anulować rezerwację.
 5. Zarezerwowane materiały biblioteczne oczekują na Użytkownika trzy dni, licząc od dnia powiadomienia przez Bibliotekę, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. Po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

§ 6

ZAMAWIANIE WYPOŻYCZONYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Użytkownik Biblioteki może zamówić materiały, które są w danej chwili wypożyczone ustawiając się w kolejce oczekujących na daną pozycję.
 2. Zarezerwowane materiały biblioteczne oczekują na Użytkownika trzy dni, licząc od dnia powiadomienia przez Bibliotekę, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. Po upływie tego terminu rezerwacja automatycznie przechodzi na kolejną osobę w kolejce.
 3. Lista osób kolejce jest limitowana.

§ 7

 KORZYSTANIE Z CZYTELNI

 1. Ze zbiorów  Czytelni – czytelnik korzysta na miejscu.
 2. Czytelnik ma prawo do korzystania z materiałów własnych.
 3. Czytelnik po wykorzystaniu materiałów lub opuszczeniu czytelni zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione materiały w wyznaczonym miejscu.
 4. Prasę z Czytelni można wypożyczać na zewnątrz z wyjątkiem ostatnich numerów.
 5. Pozycje z księgozbioru Czytelni można wypożyczać na zewnątrz, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Książki pożycza się osobom nie zalegającym z oddaniem zbiorów bibliotecznych.
 6. Ewentualne kwestie sporne pozostawia się do decyzji bibliotekarza.

§ 7

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Korzystanie z Czytelni  jest bezpłatne.
 2. Osoby korzystające z Czytelni muszą być zapisane do Biblioteki.
 3. Biblioteka nie oferuje możliwości przechowywania plików na komputerach GBP, zapisane dane są automatycznie usuwane pod koniec dnia.
 4. Osobom korzystającym z komputerów Biblioteki odradzamy korzystanie z bankowości internetowej lub innych systemów umożliwiających dostęp do danych wrażliwych. Sieć biblioteki (WI-FI) nie jest bowiem zabezpieczona (np. poprzez szyfrowanie transmisji danych).
 5. Praca na komputerach jest monitorowana. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu  Bibliotekarz ma prawo zablokować lub wyłączyć komputer Czytelnikowi.
 6. Bibliotekarz  może limitować czas pracy na komputerze.
 7. Zabrania się:
 8. wykorzystywania komputerów i oprogramowania Biblioteki do celów komercyjnych (zarobkowych),
 9. instalowania oprogramowania,
 10. przeglądania stron internetowych propagujących przemoc oraz zawierających  treści pornograficzne, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 8 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Biblioteka jest czynna w dniach i godzinach określonych oraz umieszczonych na drzwiach wejściowych i stronie internetowej.
 2. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz przebywania osób nietrzeźwych i osób pod wpływem środków odurzających.
 3. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione rzeczy.
 4. Skargi i wnioski użytkowników  przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Biblioteki.
 5. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminy może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia – na stałe. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Biblioteki na wniosek bibliotekarza.
 6. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki.
 7. Treść Regulaminu podana jest do wiadomości użytkowników Biblioteki.

Najnowsze aktualności

Z Kolorowym Potworem rozmawiamy o emocjach…Skip to content